Årets generalforsamling

Boldklubben Skjold
6. mar. 2024

Vælg din bestyrelse


Skjold er medlemmernes forening.


Derfor har alle medlemmer mulighed for at sige sin mening og alle har EN stemme, når vi mødes til årets generalforsamling.


I 2024 er der generalforsamling torsdag d.21.3. kl.19.15. i klubbens lokaler, Per Henrik Lings Alle 10.


Dagsorden for mødet:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
  • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Opstilling af formands/-kvindes/-personskandidater (lige år).Jan Sørensen genopstiller
  • Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).Erik Galst har trukket sig og Jan Elbrus opstiller
  • Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)Søren Keller er på valg Jan Elbrus fratræder sin post som bestyrelsesmedlem for at stille op som kasserer
  • Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og en 1 revisor-suppleant)


Afstemninger vil foregår digitalt, så alle stemmeberettigede medlemmer modtager et link til afstemningerne dagen efter generalforsamlingen.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen.


Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Valghandlinger ifm. Generalforsamlingen gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben.


Valghandlingen kan gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet.


Ved digital afstemning kan medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftligt afgive sin stemme til dirigenten


De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.


Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.


Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme pr.

Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.


Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.


Der vil løbende komme information om generalforsamlingen frem mod d.21.3.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner