Bruger- og persondatabetingelser

BRUGERBETINGELSER FOR Holdsport.dk

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF BRUGERBETINGELSER

1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for Holdsport.dk regulerer forholdet mellem brugerne og Holdsport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Holdsport.dk accepterer du Brugerbetingelserne. Hvis du ikke accepterer betingelserne, skal du ophøre brugen af Holdsport.dk.

1.3 Ved at acceptere Brugerbetingelserne afgiver du dit samtykke til Holdsport.dk, som tillader Holdsport.dk at behandle din data.

1.4 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse til accept af Brugerbetingelser og afgivelse af samtykke til Holdsport.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Brugerbetingelserne.

2. OM HOLDSPORT.DK

2.1 Holdsport.dk er et online værktøj til koordinering af alle typer af holdsport.

2.2 Holdsport.dk drives af:

Holdsport.dk ApS
Filmbyen 23, 3. sal.
DK-8000 Århus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: info@holdsport.dk

3. BRUGERKONTO

3.1 For at anvende Holdsport.dk, skal du oprette en brugerkonto.

3.2 Se om Holdsport.dk’s håndtering af personoplysninger i Holdsport.dk’s persondatabetingelser længere nede i dette dokument.

3.3 Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. Holdsport.dk har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.4 I forbindelse med oprettelse af brugerkonto skal du vælge en adgangskode. Din adgangskode er personlig, og du skal behandle denne fortroligt.

3.5 Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til Holdsport.dk på den ovenfor angivne adresse eller e-mail-adresse.

4. SLETNING

4.1 Såfremt du ønsker at slette din bruger, kan dette gøres under dine ’Profilindstillinger’. I tilfælde af sletning eksisterer der særlige vilkår for mulige scenarier. Disse er uddybet i Holdsport.dk’s Persondatabetingelser afsnit 8.

4.2 Sletning af din bruger kræver en aktiv handling fra din side. Din bruger vil forblive i Holdsport.dk’s database, indtil du aktivt sletter brugeren.

5. RETTIGHEDER

5.1 Holdsport.dk har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Holdsport.dk.

5.2 Ved accept af betingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende Holdsport.dk, som dette er gjort tilgængelig på internettet. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed har accepteret de til enhver tid gældende betingelser, herunder Brugerbetingelserne, for Holdsport.dk. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne betingelser, skal du straks ophøre brugen af Holdsport.dk.

5.3 I det omfang du lægger materiale op på Holdsport.dk eller via Holdsports app, giver du Holdsport ApS og Holdsport.dk en brugsret til sådant materiale således, at Holdsport ApS og Holdsport.dk kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at kunne give Holdsport ApS og Holdsport.dk sådan brugsret.

5.4 Følgende regler gælder når du lægger materiale op på Holdsport.dk eller via vores app: Du er ansvarlig for det indhold, du vælger at offentliggøre. Du må ikke opfordre til kriminalitet af nogen art, herunder opfordre til vold eller racisme. Du må ikke udsætte andre for personlige angreb, fx ved at true eller forfølge andre personer eller grupper af personer. Du må ikke krænke privatlivets fred fx ved at offentliggøre eller udlevere andre personers fulde navne, adresser, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger, uden deres udtrykkelige tilladelse. Det er ikke tilladt at bruge krænkende billeder af nogen art, fx ved visning af personer i krænkende situationer.

5.5 Ved gentagne og/eller grove overtrædelser af reglerne kan din profil blive deaktiveret, og i grove gentagelsestilfælde vil din profil blive slettet. Vi forbeholder os ret til at gemme tilstrækkeligt med oplysninger, for at sikre at en slettet profil / bruger ikke på ny kan oprette en profil. Mener du at du uberettiget er blevet slettet eller deaktiveret, skal du kontakte Holdsport på info@Holdsport.dk

6. HENVENDELSER PR. E-MAIL

6.1 Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at Holdsport.dk kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din brugerkonto på Holdsport.dk.

6.2 Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at hvis din klub anvender Holdsport.dk’s organisationshat til udsendelse af e-mails, kan modtage e-mails fra eksempelvis en forening eller forbund, som din klub er medlem af.

6.3 Sådanne e-mails kan under forudsætning af dit særskilte samtykke indeholde reklamemateriale.

7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruger tilknytter muligheden for at modtage og afsende betalinger fra din brugerkonto, skal du være opmærksom på, at dette sker på baggrund af en aftale, som du indgår med tredjepart.

7.2 Holdsport.dk er uden ansvar for alle forhold omkring betalinger.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Holdsport.dk stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. Holdsport.dk stræber efter, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. Holdsport.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til Holdsport.dk, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om Holdsport.dk kunne have undgået disse.

8.2 Enhver brug af Holdsport.dk sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Holdsport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugeres anvendelse af Holdsport.dk eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 Holdsport.dk er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som findes på Holdsport.dk, og er i intet tilfælde ansvarlig for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de oplysninger, som fremgår af Holdsport.dk eller mangel på samme. Endvidere er Holdsport.dk aldrig ansvarlig for data, oplysninger med videre, som fremgår af internet-sider, hvortil der linkes fra Holdsport.dk.

8.4 Holdsport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

8.5 Såfremt Holdsport.dk uagtet ovenstående ansvarsbegrænsninger måtte blive erstatningsansvarlig, er Holdsport.dk’s ansvar til enhver tid begrænset til et beløb, svarende til det, du som bruger har betalt for anvendelsen af Holdsport.dk inden for de seneste 6 måneder forud for tabets opståen, dog aldrig mere end et samlet beløb på DKK 1.000.

9. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER

9.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt Holdsport.dk foretager ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den oplyste e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Holdsport.dk.

10. ÆNDRINGER AF TJENESTEN MV.

10.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage enhver ændringer i tjenesten Holdsport.dk, herunder kan der tilføjes, slettes og ændres funktionalitet, eller Holdsport.dk kan helt ophøre med at udbyde tjenesten Holdsport.dk. Alt uden nogen form for ansvar.

10.2 Holdsport.dk vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

11. TVISTLØSNING

11.1 Enhver tvist mellem Holdsport.dk og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.

11.2 Såfremt en tvist mellem Holdsport.dk og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå sådan aftale, skal en eventuel retssag anlægges ved retten i Århus.

12. VERSION

Dette er Brugerbetingelser for Holdsport.dk version 2.00 af 25. maj 2018.

PERSONDATABETINGELSER FOR Holdsport.dk

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse persondatabetingelser for Holdsport.dk (herefter benævnt ”Persondatabetingelserne”) finder anvendelse i forhold til behandlingen af dine personoplysninger på Holdsport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Holdsport.dk accepterer du Persondatabetingelserne og giver dit samtykke til den behandling, som er beskrevet i Persondatabetingelserne. Hvis du ikke accepterer Persondatabetingelserne, skal du ophøre brugen af Holdsport.dk.

1.3 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse, når du accepterer disse betingelser og afgiver dit samtykke.

1.4 Alle personoplysninger, der behandles af Holdsport.dk, sker i henhold til Persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet Persondataforordningen. Se www.datatilsynet.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Persondatabetingelserne.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Hvis du er medlem af en klub eller forening, som har accepteret en databehandleraftale mellem klubben og Holdsport.dk, er denne dataansvarlig. Dermed er klubben ansvarlig for, at reglerne i henhold til Persondataforordning overholdes. Endvidere er det også klubbens ansvar at informere om formålet med databehandlingen.

2.2 I tilfælde af at du ikke er tilknyttet en klub, som har underskrevet en databehandleraftale, er Holdsport.dk dataansvarlig for dig og dine data.

3. DATABEHANDLER

3.1 Holdsport.dk er databehandler og handler derfor på vegne af og efter instruks fra din klub. I henhold til dine rettigheder som bruger, vil Holdsport.dk følge dine instrukser i forbindelse med eksempelvis tilbagetrækning af samtykke eller lignende.

3.2 Holdsport.dk skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen. Holdsport.dk skal på anmodning fra dig give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre din mulighed for at anvende Holdsport.dk i forbindelse med de hold, du er tilmeldt. Dette giver trænere og klubber, som du er tilknyttet, mulighed for at administrere de hold, du er tilmeldt. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, i den generelle EU persondataforordning.

4.2 Herudover anvender Holdsport.dk dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål således, at de reklamer, du bliver præsenteret for via Holdsport.dk, så vidt muligt er relevante for dig. Oplysninger, som ikke er personhenførbare om din alder, køn, sportsgren og postnummer videregives til annoncenetværket Krak Media Group. Dine personhenførbare oplysninger og kontaktinformationer videregives aldrig.

5. INDSAMLING AF DATA

5.1 I forbindelse med oprettelse af et hold på Holdsport.dk foretages indsamling af oplysninger om dig, enten ved at du selv angiver disse oplysninger på Holdsport.dk, eller ved at din træner angiver oplysninger om dig. Der indsamles i den forbindelse som minimum oplysning om dit for- og efternavn samt din e-mail-adresse. Herfra kan der endvidere valgfrit angives oplysninger om mobiltelefonnummer, telefonnummer, fødselsdato samt adresseoplysninger.

5.2 Du har altid mulighed for selv at rette de oplysninger, der er angivet om dig på Holdsport.dk, se også pkt. ‎7.2.

5.3 Holdsport.dk registrerer også aktiviteter og hændelser, herunder fremmøderegistrering, betalinger, registrering af målscorere m.v.

5.4 Din klub har som dataansvarlig mulighed for at indhente ønskede oplysninger hvilket kan inkludere personfølsom data omkring dig. Dette er udelukkende klubbens ansvar, og klubben skal derfor også have en gyldig begrundelse for dette.

6. Billeder på Holdsport.dk

6.1 I tilfælde af at du vælger at uploade et profilbillede til din profil, giver du dit samtykke til, at klubben må anvende dit profilbillede på deres hjemmeside. Du vil altid have mulighed for at slette eller ændre billedet fra din profil. Hvis du ikke ønsker at fremgå med profilbillede på klubbens hjemmeside, kan dette fravælges under dine ’Profilindstillinger’.

6.2 Når du anvender Holdsport.dk, giver du samtidig tilladelse til at fremgå på din klubs interne Holdsport.dk’s platform og din klubs hjemmeside på situationsbilleder taget i det offentlige rum, herunder fra afviklede kampe eller lignende.

7. Dine rettigheder

7.1 Som bruger af Holdsport.dk har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, Holdsport.dk behandler om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling, Holdsport.dk som databehandler for dine personoplysninger foretager. Holdsport.dk behandler ikke andre oplysninger om dig end de oplysninger, som du kan se på din brugerkonto.

7.2 Såfremt du opdager, at de personoplysninger, Holdsport.dk behandler om dig, ikke er korrekte eller er vildledende, kan du foretage rettelse af disse. Hvis det ikke er muligt for dig selv at rette oplysningerne, kan du rette henvendelse til Holdsport.dk.

7.3 Enhver henvendelse vedrørende indsigt i, rettelse, eller indsigelse mod behandling af dine persondata skal ske til Holdsport.dk via ’Kontakt’ på vores hjemmeside.

7.4 Du har som bruger af Holdsport.dk ret til modtage de oplysninger, som er registreret om dig. Under dine ’Profilindstillinger’ findes funktionen ’Eksporter data’, hvor alle dine persondata kan downloades.

7.5 Hvis du er oprettet af din klub, vil din bruger være ’Uden samtykke’, indtil du selv logger ind og aktivt afgiver dit samtykke til Holdsport. I tilfælde af at din klub har oprettet dig, er det klubbens ansvar at indhente dit samtykke til at fremgå på Holdsport.dk’s platform.

7.6 Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Tilbagetrækning af samtykke medfører, at du ikke længere kan anvende Holdsport.dk. For at trække dit samtykke tilbage skal du slette din bruger under ’Profilindstillinger’. Der eksisterer særlige vilkår for sletning jf. pkt. 8.

8. SLETNING

8.1 Når din træner eller klub sletter dig

8.1.1 Din træner eller klub har mulighed for at slette dit tilhørsforhold til holdet. I dette scenarie vil din bruger ikke blive slettet fra Holdsport.dk. Din bruger vil stadig være aktiv og mulighed for at blive tilknyttet et nyt hold eller klub.

8.1.2 Hvis du herefter ønsker at slette din bruger fra Holdsport.dk, kan dette gøres under ’Profilindstillinger’.

8.2 Når du sletter din bruger, men din klub stadig har begrundelse for at beholde din persondata

8.2.1 Din klub kan have gyldig begrundelse for at opbevare din data, selvom du sletter din bruger. Det gør sig gældende i forbindelse med indberetning af medlemstal til Centralt ForeningsRegister. Din klub har ret til passiv opbevaring af dine oplysninger om dit medlemskab til klubben i op til 3 år efter udmeldelsesåret jf. EU's persondataforordningen artikel 17, stk. 3. Efter 3 år vil alle dine data blive slettet fra Holdsport’s database.

8.2.2 Du vil i forbindelse med sletning blive tilbudt muligheden for at modtage nyhedsbrev fra Holdsport og din klub.

8.3 Når du er blevet oprettet af din klub uden dit aktive samtykke

8.3.1 Nogle klubber anvender Holdsport.dk som medlemsdatabase. Din klub kan derfor oprette dig som en ’Uden samtykke’ bruger. Hvis klubben indtaster dine kontaktoplysninger, vil Holdsport.dk hurtigst muligt kontakte dig vedrørende din oprettelse. I dette tilfælde er din klub ansvarlig for indhentelse af dit samtykke til at fremgå på Holdsport.dk’s platform. Hvis du ønsker sletning herfra, skal du rette henvendelse til klub.

8.4 Når du sletter din bruger, men du har restancer

8.4.1 Hvis du ønsker at slette din bruger, men har restancer i form af kontingent eller deltagelse i betalingsaktiviteter, forbeholder Holdsport.dk sig retten til at opbevare din persondata, indtil betalingen af restancen er betalt.

8.4.2 Hvis du ikke længere er medlem af din klub, men du ikke kan slette din bruger på grund af en ny kontingentbetaling, skal du rette henvendelse til din klub. Holdsport.dk kan i dette tilfælde ikke slette din bruger, eftersom Holdsport.dk ikke kan vurdere dit medlemskab til din klub.

9. ÆNDRING AF PERSONDATABETINGELSER

9.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse Persondatabetingelser. Såfremt Holdsport.dk foretager ændringer i Persondatabetingelserne, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den under din brugerkonto registrerede e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede Persondatabetingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Holdsport.dk.

10. COOKIES

Holdsport.dk anvender cookies. Der henvises til Holdsport.dk’s Privatlivspolitik og cookiebetingelser.

11. VERSION

Dette er Persondatabetingelser for Holdsport.dk version 2.00 af 25. maj 2018.

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner