Generelle Forretningsbetingelser for klubber, v. 1.3, 2022

1. Almindelige betingelser

1.1. Ved brug af software samt andre ydelser stillet til rådighed af Holdsport ApS (herefter benævnt Holdsport) accepterer brugeren/køberen (herefter kaldet Klubben) nærværende forretningsbetingelser. Der vil herefter være tale om at der er indgået en aftale mellem Holdsport og Klubben.

1.2 Holdsport har ret til at ændre i forretningsbetingelserne, under forudsætning af at dette er kommunikeret til Klubben senest 30 dage inden ikrafttræden. Det påhviler Klubben til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

1.3. Tredjepart, herunder enkeltstående personer, kan acceptere disse vilkår på Klubbens vegne, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Klubben forudgående er blevet behørigt informeret om vilkårene.

1.4. Alle forhold relateret til GDPR / behandling af personfølsomme oplysninger er reguleret i Holdsport ApS’ særlige vilkår herfor. Disse kan findes på www.holdsport.dk og anses som værende en integreret del af nærværende aftale.

2. Aftaleindgåelse, abonnement, services og vilkår

2.1. Aftalens ikrafttræden og betalingstidspunktet, såfremt aftalen indeholder betalingsforpligtelser, vil som udgangspunkt være fra aftalens indgåelse, medmindre andet aftales. Fakturering sker forud.

2.2. Der kan aftales en prøveperiode. Længden af en eventuel prøveperiode fastsættes af Holdsport.

2.3. En aftale om brug af software og/eller andre ydelser stillet til rådighed af Holdsport, anses for indgået når et af følgende kriterier er opfyldt:

  • Klubben opretter et hold på Holdsport.dk
  • Klubben opretter, eller anmoder Holdsport om at oprette, klubber, hold eller Services som enten leveres tilknyttet Klubben eller en af Klubbens hold, medlemmer trænere, eller andre tilknyttet Klubben.

2.4. En Service defineres som en ydelse som kan knyttes til en klub eller et abonnement, og som indeholder en særlig funktionalitet. Dette vil normalt ske mod betaling i henhold til gældende pris- eller produktoversigt. Som eksempler på Services kan nævnes PRO, Premium, bogføring, regnskabslicens (Billy), bannerfri hjemmeside m.fl.

2.5. En fast og løbende aftale om levering af Services som fx PRO, bogføring, regnskabslicens mv. defineres som et abonnement / en abonnementsaftale.

2.6. Eftersom alle Holdsports produkter enten består af ”software as a service” og/eller dertil relaterede serviceydelser, anses produktet som leveret ved tilrådighedsstillelse for Klubben. I hvilket omfang Klubben anvender produktet, eller vælger ikke at anvende produktet, er uden betydning for betalingsforpligtelsen, idet den løbende tilrådighedsstillelse er at betragte således, at Holdsport har leveret det eller de pågældende produkt(er) og/eller services. Der er således ingen returret, eller mulighed for refundering af abonnementer eller services. Der henvises i øvrigt til de almindelige betingelser for opsigelse af aftaler, se hertil punkt 4 nedenfor.

2.7. Aftalen indebærer, såfremt aftalen indeholder Services som stilles til rådighed mod betaling, at der løbende sker betalinger, enten med faste intervaller, eller løbende efter forbrug. Klubben accepterer, at Holdsport foretager træk hos Klubben i henhold til forbrug og abonnement på et eller flere af klubben anviste betalingskort, betalingsservice eller leverandørservice. Abonnement er fortløbende indtil Klubben skriftligt opsiger abonnementet, se hertil punkt 4 nedenfor.

2.8. Abonnementets sammensætning (produkter) og pris afhænger af Klubbens konkrete valg. Fakturering og opkrævning sker i henhold hertil.

2.9. Ved udvidelse af abonnementet kan enkelte services, fx funktioner, ydelser og tillægsmoduler, være tilknyttet selvstændige betingelser der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3. Aftalens omfang og anvendelse

3.1. Klubben opnår i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser, og afhængigt af de konkrete valg/tilvalg af produkter og/eller services, en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Holdsports produkter og services. Holdsports produkter stilles som hovedregel til rådighed online som "software as a service". Klubben erhverver ikke ved aftalen Holdsports produkter eller services eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Holdsports software, undtagen som software as a service. Øvrige services er eksemplificeret under punkt 2.4, og kan altid ses på Holdsports hjemmeside.

3.2. En aftale kan overdrages til tredjemand efter Klubbens ønske og skriftlige tilkendegivelse herom. Holdsport vil forlange dokumentation på Klubbens identitet inden overdragelse. Et abonnement med ubetalte fakturaer, forfaldende og ikke forfaldende, kan ikke overdrages.

3.3. Klubben skal sikre, at Holdsports service ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Holdsports navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Opsigelse og varighed af abonnement

4.1. Klubben kan til enhver tid opsige sit abonnement med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

4.2. Opsigelse skal ske skriftlig til info@holdsport.dk. Opsigelse kan også ske via klubindstillinger på sitet.

4.3. Holdsport kan opsige et abonnement med et varsel på 3 måneder plus løbende fakturaperiode, eller uden varsel ved Klubbens væsentlige misligholdelse af nærværende Generelle Forretningsbetingelser eller ved Klubbens konkurs eller insolvens.

4.4. Efter udløb af opsigelsesperioden er Holdsport ikke forpligtet til at opbevare eller give Klubben adgang til Klubbens data registreret hos Holdsport.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Gældende priser og produktoversigt kan til enhver tid findes på Holdsports hjemmeside, www.holdsport.dk.

5.2. Holdsport forbeholder sig til enhver tid retten til at justere prisen med mindst 30 dages varsel.

5.3. Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. dansk moms.

5.4. Klubben er forpligtet til at betale for de abonnementer som Klubben opretter, eller som Holdsport opretter for Klubben på Klubbens anmodning. Tidspunktet fra hvornår Klubben er forpligtet til at betale for abonnement og services, defineres efter det under punkt 2 anførte.

5.5. Der er ingen refundering eller fortrydelsesret for igangværende fakturaperioder.

5.6. Betales abonnementet ikke rettidigt, spærres Klubbens adgang til betalingsfeatures, fx Holdsport PRO.

5.7. Klubben accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Klubben angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Holdsport.

5.8. De almindelige regler om misligholdelse af en betalingsforpligtelse er gældende for aftalen. Rykkergebyr udgør 100,- kr. mens renter følger af rentelovens bestemmelser.

5.9. Holdsport kan på vegne af Klubben opkræve kontingenter, gebyrer og andre betalinger på Klubbens vegne hos Klubbens Medlemmer m.fl. Klubben indestår for det privatretlige grundlag for opkrævningen mellem Klubben og klubbens Medlemmer, i de tilfælde hvor der ikke indgås en direkte aftale om betaling eller opkrævning mellem Holdsport og Medlemmet.

5.10. Såfremt en opkrævning foretaget hos Medlemmet af Holdsport på vegne af Klubben afvises, uanset årsag, fx ved en betalingstvist, er Klubben ansvarlig for betaling af de eventuelle omkostninger dette medfører for Holdsport. Dette være sig i form af gebyrer, renter, medgået tid til sagsbehandling mv. Det er Klubbens ansvar at få bragt forholdene på plads, i samarbejde med Medlemmet. Holdsport orienterer Klubben om forholdet, således at Klubben kan foretage de nødvendige handlinger.

6. Ansvars og ansvarsbegrænsning

6.1. Holdsport tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Holdsports software. Holdsport er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller force majeure.

6.2. Holdsport holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Klubbens brug af Holdsports software.

6.3. Holdsport gemmer backup af alle data dagligt og disse backups bliver opbevaret i mindst 30 dage. Alle backup-behov herudover er Klubbens eget ansvar.

6.4. Det er Klubbens ansvar at sikre, at indgående data er korrekte, herunder data om medlemmer, stamdata, opkrævningsrelaterede oplysninger mv.

6.5. Holdsport er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der kan tilgås gennem ”Integrationer” i Holdsports software. Holdsport kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Holdsport ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab.

6.6. Holdsport er ikke ansvarlig for Klubbens brug af Holdsports API. Holdsport kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse integrationer. Tilsvarende kan Holdsport ikke holdes ansvarlig for integrationers tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab.

6.7. Det er Klubbens ansvar at informere Holdsport ved ændring af alle relevante stamdata, herunder adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr. mv.

6.8. Holdsport tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Holdsports kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

6.9. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Holdsport at genoprette normaldrift hurtigst muligt og uden unødige ophold.

7. Klubbens data

7.1. Som led i Klubbens onboarding og kontinuerlige drift, samler Holdsport løbende informationer om Klubben, Klubbens medlemmer, samt andre til Klubben tilknyttede personer. Det gælder bl.a. kontaktdata, stamdata, data om kampe mv., betalingsdata (forstået som banktransaktionsdata eller lignende) samt data omkring Klubbens brug af Holdsports software. Dette er reguleret i Holdsports cookie- og privatlivspolitik.

7.2. Holdsport er berettiget til at føre en transaktionslog over aktivitet på Klubbens konto med henblik på at monitorere og spore systemfejl. Transaktionslogs opbevares i op til 30 dage løbende og indeholder data om bruger log in og transaktionshandlinger.

7.3. I det omfang Holdsport modtager data fra Klubben, indestår Klubben for at disse data er indsamlet og opbevaret i henhold til gældende GDPR-regler og/eller anden relevant lovgivning. Klubben indestår samtidig for at have rettigheder, fx i form af dokumenterbart samtykke, til overdragelse af data til Holdsport. Klubben friholder Holdsport for ethvert ansvar i denne forbindelse.

7.4. Holdsport er ikke forpligtet til at give Klubben adgang til data registreret i systemet efter endt abonnement – se hertil punkt 6.3.

7.5. Holdsport kan i særlige tilfælde give tredjepart adgang til Klubbens data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og dansk ret. Det kan ske i forbindelse med dom, myndighedskrav, Klubbens konkurs, dødsfald eller lignende.

8. Ophavsret, begrænsninger i adgang til data mv.

8.1. Ved indgåelse af nærværende forretningsbetingelser tildeles Holdsport, ift. Klubbens data, tilstrækkelige rettigheder til at kunne operere og leve op til sine forpligtelser ift. Klubben.

8.2. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Klubben. Holdsports navn, logo og øvrige forretningskendetegn er beskyttede varemærker og må kun anvendes af Klubben efter aftale med Holdsport.

8.3. Alt materiale, der forefindes på Holdsports webside og software, tilhører Holdsport. Det gælder både designs, tekster, funktionalitet, logoer og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Holdsport, bedes du forudgående anmode Holdsport om skriftlig tilladelse.

8.4. Al data og information, der afgives fra Holdsports software, dog med undtagelse af Klubbens data, tilhører Holdsport og må anvendes, så længe det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ovenstående gælder dog ikke kode af nogen art.

8.5. Klubben indestår for, at det materiale, der uploades, ikke på nogen måde krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering. Det gælder både i forhold til ophavsret, personret, markedsføringsret, varemærkeret, persondatareglerne mv.

9. Udvikling, ændringer og opdateringer

9.1. Holdsport er berettiget til at gennemføre alle ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m., som Holdsport måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Holdsports software.

9.2. Holdsport tilstræber at gennemføre ændringer, opdateringer mv. til mindst mulig gene for Klubben og Klubbens Medlemmer.

10. Salg eller fusion

10.1. I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Holdsports forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Holdsport ApS.

11. Tvister

11.1. Disse Vilkår er undergivet dansk ret.

11.2. Enhver tvist der udspringer af aftalen, herunder nærværende Generelle Forretningsbetingelser, skal søges bilagt via dialog mellem parterne.

11.3. Kan enighed ikke opnås er rette værneting Byretten i Aarhus.

12. Gyldighed

12.1. Nærværende vilkår træder i kraft d. 1. november 2022 som Generelle Vilkår for Klubber som anvender Holdsports produkter og services, og gælder for alle aktive kundeforhold.

13. Kontakt

Holdsport ApS
Filmbyen 23, 3. sal.
8000 Aarhus C
Telefon: 5370 2022
E-mail: info@holdsport.dk

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner