Generalforsamling i BK Amager

BK Amager
5. apr. 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BK Amager.

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §5, som afholdes

Tirsdag d. 2.5.2024, kl. 1800 i Klublokalet ved Amagerhallen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
4. Budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - op til 5 vælges i lige år, for 2 år af gangen, op til 4 vælges i ulige år, for 2 år af gangen.

• Ikke på valg i år: Birgit Kjær Rasmussen, Carsten Nørregaard-Laursen, Peter De Selsted Christensen
• På valg i år: Camilla Berg Pedersen, Linda Lopez, Paul Quackenbush
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.


På Bestyrelsens vegne

Venlig hilsen
Paul Quackenbush

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner