BRUGERBETINGELSER FOR HOLDSPORT.DK

1. ACCEPT AF DISSE BRUGERBETINGELSER

1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for Holdsport.dk regulerer forholdet mellem brugerne og Holdsport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Holdsport.dk accepterer du Brugerbetingelserne. Hvis du ikke accepterer betingelserne, skal du ophøre brugen af Holdsport.dk

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse, når du accepterer disse betingelser.

1.4 Du anbefales at gemme og eller udskrive Brugerbetingelserne.

2. OM HOLDSPORT.DK

2.1 Holdsport.dk er et online værktøj til koordinering af alle typer af holdsport.

2.2 Holdsport.dk drives af:

Holdsport.dk ApS
Dalgas Avenue 1, 1.
DK-8000 Århus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: info@holdsport.dk
Telefon: 22661388

3. BRUGERKONTO

3.1 For at anvende Holdsport.dk, skal du oprette en brugerkonto.

3.2 Se om Holdsport.dk’s håndtering af personoplysninger i Holdsport.dk’s persondatabetingelser længere nede i dette dokument.

3.3 Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. Holdsport.dk har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.4 I forbindelse med oprettelse af brugerkonto skal du vælge en adgangskode. Din adgangskode er personlig, og du skal behandle denne fortroligt.

3.5 Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til Holdsport.dk på den ovenfor angivne adresse eller e-mail-adresse.

4. INAKTIVERING OG SLETNING

4.1 Såfremt du ikke ønsker, at din brugerkonto hos Holdsport.dk skal være aktiv længere, har du mulighed for at inaktivere denne. Inaktiveringen betyder, at din brugerkonto ikke længere er offentlig tilgængelig, men den er fortsat lagret i Holdsport.dk’s system og kan således gendannes, hvis du fortryder din inaktivering. Holdsport.dk lagrer dine kontooplysninger i 2 måneder, hvorefter der ikke kan ske genaktivering af brugerkontoen. Herefter sker der sletning af din brugerkonto, såfremt der ikke er hindringer for en sådan sletning, jf. punkt ‎4.2.

4.2 Du skal være opmærksom på, at såfremt din træner eller klubadministrator har besluttet, at der ikke kan ske sletning af din brugerkonto, eksempelvis på baggrund af oplysninger om restancer, vil der først blive fremsendt en sletningsanmodning til den pågældende træner eller klub, der skal vurdere, om din brugerkonto kan slettes, forinden dette sker.

4.3 Hvis din brugerkonto hos Holdsport.dk har være inaktiv i en periode på 12 måneder, er Holdsport.dk berettiget til at slette denne.

5. RETTIGHEDER

5.1 Holdsport.dk har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Holdsport.dk.

5.2 Ved accept af betingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende Holdsport.dk, som dette er gjort tilgængelig på internettet. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed har accepteret de til enhver tid gældende betingelser, herunder Brugerbetingelserne, for Holdsport.dk. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne betingelser, skal du straks ophøre brugen af Holdsport.dk.

5.3 I det omfang du lægger materiale op på Holdsport.dk, giver du Holdsport.dk en brugsret til sådant materiale således, at Holdsport.dk kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at kunne give Holdsport.dk sådan brugsret.

6. HENVENDELSER PR. E-MAIL

6.1 Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at Holdsport.dk kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din brugerkonto på Holdsport.dk.

6.2 Sådanne e-mails kan under forudsætning af dit særskilte samtykke indeholde reklamemateriale.

7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruger tilknytter muligheden for at modtage og afsende betalinger fra din brugerkonto, skal du være opmærksom på, at dette sker på baggrund af en aftale, som du indgår med tredjepart.

7.2 Holdsport.dk er uden ansvar for alle forhold omkring betalinger.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 Holdsport.dk stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. Holdsport.dk stræber efter, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. Holdsport.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til Holdsport.dk, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om Holdsport.dk kunne have undgået disse.

8.2 Enhver brug af Holdsport.dk sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Holdsport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugeres anvendelse af Holdsport.dk eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 Holdsport.dk er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som findes på Holdsport.dk, og er i intet tilfælde ansvarlig for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de oplysninger, som fremgår af Holdsport.dk eller mangel på samme. Endvidere er Holdsport.dk aldrig ansvarlig for data, oplysninger med videre, som fremgår af internet-sider, hvortil der linkes fra Holdsport.dk.

8.4 Holdsport.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

8.5 Såfremt Holdsport.dk uagtet ovenstående ansvarsbegrænsninger måtte blive erstatningsansvarlig, er Holdsport.dk’s ansvar til enhver tid begrænset til et beløb, svarende til det, du som bruger har betalt for anvendelsen af Holdsport.dk inden for de seneste 6 måneder forud for tabets opståen, dog aldrig mere end et samlet beløb på DKK 1.000.

9. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER

9.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt Holdsport.dk foretager ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den oplyste e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Holdsport.dk.

10. ÆNDRINGER AF TJENESTEN MV.

10.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage enhver ændringer i tjenesten Holdsport.dk, herunder kan der tilføjes, slettes og ændres funktionalitet, eller Holdsport.dk kan helt ophøre med at udbyde tjenesten Holdsport.dk. Alt uden nogen form for ansvar.

10.2 Holdsport.dk vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

11. TVISTLØSNING

11.1 Enhver tvist mellem Holdsport.dk og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.

11.2 Såfremt en tvist mellem Holdsport.dk og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå sådan aftale, skal en eventuel retssag anlægges ved retten i Århus.

12. VERSION

Dette er Brugerbetingelser for Holdsport.dk version 1.00 af 26. september 2013.

PERSONDATABETINGELSER FOR HOLDSPORT.DK

1. ACCEPT AF DISSE PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse persondatabetingelser for Holdsport.dk (herefter benævnt ”Persondatabetingelserne”) finder anvendelse i forhold til behandlingen af dine personoplysninger på Holdsport.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af Holdsport.dk accepterer du Persondatabetingelserne og giver dit samtykke til den behandling, som er beskrevet i Persondatabetingelserne. Hvis du ikke accepterer Persondatabetingelserne, skal du ophøre brugen af Holdsport.dk

1.3 Hvis du er under 13 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse, når du accepterer disse betingelser.

1.4 Alle personoplysninger, der behandles af Holdsport.dk, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Persondatabetingelserne.

2. DATAANSVARLIG

2.1 For de personoplysninger, som Holdsport.dk indhenter om dig, er Holdsport.dk ApS dataansvarlig. Holdsport.dk ApS kan kontaktes på den i Brugerbetingelserne pkt. ‎2.2 anførte adresse.

3. DATABEHANDLER

3.1 I det omfang Holdsport.dk behandler persondata på dine vegne, er Holdsport.dk at betragte som databehandler. I sådanne tilfælde handler Holdsport.dk alene efter instruks fra dig.

3.2 Holdsport.dk skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger. Holdsport.dk skal på anmodning fra dig give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre din mulighed for at anvende Holdsport.dk i forbindelse med de hold, du er tilmeldt. Endvidere er formålet at give trænere og klubber, som du er tilknyttet, mulighed for at administrere de hold, du er tilmeldt.

4.2 oplysninger til statistiske Herudover anvender Holdsport.dk dine formål samt markedsføringsmæssige formål således, at de reklamer, du bliver præsenteret for via Holdsport.dk, så vidt muligt er relevante for dig.

5. INDSAMLING AF DATA

5.1 I forbindelse med oprettelse af et hold på Holdsport.dk foretages indsamling af oplysninger om dig, enten ved at du selv angiver disse oplysninger på Holdsport.dk, eller ved at din træner angiver oplysninger om dig. Der indsamles i den forbindelse som minimum oplysning om dit for- og efternavn samt din e-mail-adresse. Der kan endvidere angives oplysninger om mobiltelefonnummer, telefonnummer, fødselsdato samt adresseoplysninger.

5.2 Du har altid mulighed for selv at rette de oplysninger, der er angivet om dig på Holdsport.dk, se også pkt. ‎7.2.

6. OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER PÅ INTERNETTET

6.1 Såfremt du offentliggør billeder af andre spillere eller spillersituationer på internettet, indestår du for, at de fornødne samtykker til sådan offentliggørelse er indhentet i overensstemmelse med relevant lov, herunder kravene i Lov om behandling af personoplysninger.

7. INDSIGT, RETTELSE OG INDSIGELSE

7.1 Som bruger af Holdsport.dk har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, Holdsport.dk som dataansvarlig behandler om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling, Holdsport.dk som dataansvarlig for dine personoplysninger foretager. Holdsport.dk behandler ikke andre oplysninger om dig end de oplysninger, som du kan se på din brugerkonto.

7.2 Såfremt du opdager, at de personoplysninger, Holdsport.dk behandler om dig, ikke er korrekte eller er vildledende, kan du foretage rettelse af disse. Hvis det ikke er muligt for dig selv at rette oplysningerne, kan du rette henvendelse til Holdsport.dk.

7.3 Enhver henvendelse vedrørende indsigt i, rettelse, eller indsigelse mod behandling af dine persondata skal ske til Holdsport.dk på den Brugerbetingelserne anførte adresse.

8. SLETNING

8.1 Du kan til enhver tid foretage sletning af din brugerkonto hos Holdsport.dk, jf. dog undtagelserne i afsnit 4 i Brugerbetingelserne.

8.2 Hvis din brugerkonto slettes, slettes alle de persondata, vi har registreret om dig.

9. ÆNDRING AF PERSONDATABETINGELSER

9.1 Holdsport.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse Persondatabetingelser. Såfremt Holdsport.dk foretager ændringer i Persondatabetingelserne, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den under din brugerkonto registrerede e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede Persondatabetingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende Holdsport.dk.

10. COOKIES

Holdsport.dk anvender cookies. Der henvises til Holdsport.dk’s cookiebetingelser.

11. VERSION

Dette er Persondatabetingelser for Holdsport.dk version 1.00 af 26. september 2013.

Facebook Twitter YouTube Google+