Generalforsamling 15. november 2020 SGF

Solrød Gymnastikforening,
16. okt. 2020

Generalforsamling 15. november 2020 

Solrød Gymnastikforening holder i år generalforsamling søndag den 15. november 2020 kl. 13. Dette sker på Solrød Bibliotek, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand. 


Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne: 


1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

2 Bestyrelsens beretning. 

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4 Indkomne forslag. 

5 Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering. 

6 Valg af bestyrelse og suppleanter. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

7 Valg af en revisor i ulige år. 

8 Valg af en revisorsuppleant i lige år. 

9 Eventuelt. 


Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen (under punkt 4) til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 1.november 2020 kl. 11. Indsendelse skal ske på mail til formand@solrodgf.dk. Detaljeret dagsorden, inkl. eventuelt indsendte forslag offentliggøres på hjemmesiden kort tid derefter. 


Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie.  Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. 


Medlemmer af SGF er idrætsudøvere (der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer. 


Pga. Covid-19 skal man tilmelde sig på holdsport eller til formand@solrodgf.dk 


Venlig hilsen 

Bestyrelsen, Solrød Gymnastikforening 

 

Klar til at komme i gang?

Udforsk Holdsport, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner